فرزدان با بهره مندی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها و دانشجویان نخبه و تجربه سالیان عزم خود را استوار نموده تا در مباحث علمی و تحقیقاتی همراه مناسبی برای رفع نیاز سازمانها ، صنایع و دانشجویان در رشته های مختلف علوم انسانی ، علوم پایه و فنی مهندسی باشد.